ZASADY KORZYSTANIA Z TORU

§ 1. UCZESTNICY

1. Z toru mogą korzystać osoby:

1) w wieku od 15 roku życia o wzroście wynoszącym co najmniej 135 cm wzrostu. Osoby w wieku od 15 do 18 lat mogą korzystać z toru,   wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez organizatora.

2) nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także substancji powodujących spowolnienie reakcji oraz zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika,

3) sprawne fizycznie, nie posiadające przeciwwskazań w szczególności zdrowotnych do korzystania z oferty organizatora.

2. Osoby spełniające wymogi określone w ustępie 1 mogą korzystać z toru oraz aktualnej oferty organizatora wyłącznie po odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez personel oraz po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz odbyciu przeszkolenia.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z TORU

1. Korzystanie z toru jak i pozostałej oferty organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty organizatora, wynikają  z aktualnego cennika dostępnego na torze oraz na stronie internetowej www.fastforward.com.pl.

2. W celu skorzystania z oferty organizatora należy zakupić kupon.

3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego kuponu uprawniającego do skorzystania z oferty organizatora.

4. Personel upoważniony jest w każdym czasie do zweryfikowania ważności kuponu.

5.  Personel może odmówić sprzedaży kuponu osobie, która nie spełnia wymagań przewidzianych w regulaminie.

6.  Personel może wycofać z biegu osobę, która na torze nie zachowuje zasad  bezpieczeństwa jazdy.  W takiej sytuacji osoba wzywana jest do bezwzględnego bezpiecznego zjechania z toru.  W przypadkach szczególnych osoba taka usuwana jest z toru bez zwrotu poniesionych kosztów.

§ 3.

1.  Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, stosowanej sygnalizacji, wskazówek i poleceń personelu, a w szczególności uczestnik zobowiązany jest:

1) do obsługi samochodu zgodnie z instrukcjami i poleceniami instruktora,

2) przez cały okres jazdy w samochodach GKD i formuła JEDI po torze, do noszenia kasku ochronnego zapewnionego przez organizatora,

3) korzystać z samochodu w obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów, zabrania się korzystania z samochodu w takim obuwiu jak klapki, sandały, japonki itp.

4) rozpoczynać jazdę po torze po otrzymaniu wyraźnego sygnału od obsługi toru

5) zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz zgodnie z poleceniami obsługi.

2. Zabronione jest w szczególności:

1) wysiadanie z samochodu w trakcie gdy na torze znajdują się w ruchu inne samochody,

2) jazdy po torze w przeciwnym kierunku (pod prąd),

3) zatrzymywania samochodu w miejscu do tego nieprzewidzianym oraz blokowania przejazdu innych samochodów,

4) przekraczanie prędkości w stresie wyjazdowo/zjazdowej – 20 km/h. Przekroczenie prędkości wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 500,00 PLN.

3. Decyzję o ilości samochodów na torze i o kolejności  jazdy podejmuje personel toru.

§ 4.

1.  Osoby nie korzystające z oferty organizatora przebywające na terenie toru zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi.

2.  Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu.

§ 5.

1.  Personel toru ma prawo nie dopuścić do jazdy bądź wykluczyć z jazdy uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub który wprawił się w stan opisany w § 2 ustęp 1 punkt 2.

§ 6.

1.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub w mieniu uczestników i organizatora.

§ 7.

1. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z samochodów i toru można składać bezpośrednio obsłudze toru, pisemnie na adres organizatora lub na następujący adres e-mail: event@fastforward.com.pl.

§ 8.

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie podpisania oświadczenia.