INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi uczestników organizowanych przez nas imprez i partnerów oraz mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”), a w szczególności art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą czy też z innych źródeł), uprzejmie informujemy co następuje.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest FastForward Marcin Sienkiewicz z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ulicy Mokotowskiej 46/7 , z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: event@fastforward.com.pl, telefonicznie pod nr. 785 568 173 lub pisemnie na adres FastForward Marcin Sienkiewicz, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

2. Kategoria danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

FastForward Marcin Sienkiewicz przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, oraz dane kontaktowe

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane przez FastForward Marcin Sienkiewicz i w następujących celach:

a) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłoszenia do zawodów/imprez organizowanych przez firmę FastForward Marcin Sienkiewicz.

Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników imprez i partnerów FastForward Marcin Sienkiewicz jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgoda którą mają prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą np.:

a) firmy IT obsługujące systemy informatyczne w których znajdują się dane osobowe,

c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy FastForward Marcin Sienkiewicz, a uczestnikiem imprez organizowanych przez FastForward Marcin Sienkiewicz.

5. Okres przechowywania

FastForward Marcin Sienkiewicz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe bezterminowo,

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez FastForward Marcin Sienkiewicz Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) żądania od FastForward Marcin Sienkiewicz dostępu do swoich danych , ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu,

b) żądania od FastForward Marcin Sienkiewicz usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania: FastForward Marcin Sienkiewicz poinformuje zainteresowanego o uwzględnieniu swojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Automobilklub Kielecki, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO